sunny90

11 tekstów – auto­rem jest sun­ny90.

Dziew­czy­no! Wy­mieniasz je­go wa­dy w tak szczegółowy sposób. Nie dzi­wi mnie więc fakt, że co dwa me­siące wy­mieniasz wa­dy ko­goś innego. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 lutego 2011, 23:57

I tak oto wiel­ki przy­jaciel oka­zał się być wam­pi­rem, który wyb­rał so­bie naj­bar­dziej de­likatną osobę i pragnął wy­cisnąć z niej wszys­tkie soki.
I tak oto nie mam już na­wet złudze­nia, że mam przyjaciela. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 lutego 2011, 23:16

Chcesz cze­goś ode mnie ? Mam ci ja­koś pomóc? W ta­kim ra­zie po­dejdź i po­wiedz, a nie ma­rudź po fak­cie i nie krzycz tuż obok mnie ja­ka to jes­tem bezużyteczna. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 stycznia 2011, 17:17

Nie masz pojęcia mój dro­gi, jak pot­ra­fisz działać na ko­bietę, z którą za­mieniłeś je­dynie kil­ka słów.
Wys­tar­czy, że usłyszę twój głos... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 2 grudnia 2010, 22:23

Ja jes­tem nieśmiała.
Ty jes­teś nieśmiały.
A gdy­by nie to, może zrodziłoby się coś nap­rawdę pięknego. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 listopada 2010, 01:29

Naj­większą wadą ludzi jest to, że każdy uważa się za ideał. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 września 2010, 18:03

Skry­wam w so­bie tak wiele uczuć do ciebie.
Ale to wszys­tko na nic. Nie mam od­wa­gi ci te­go wyz­nać. Będę to w so­bie du­siła do końca moich dni. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 sierpnia 2010, 22:57

Może w końcu przyj­dzie ta­ki dzień, kiedy to przes­ta­niesz uciekać przed moim spoj­rze­niem, a zaczniesz się za nim uganiać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 sierpnia 2010, 23:28

Nieśmiałość to ta­ka blo­kada praw­dzi­wej oso­bowości człowieka. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 8 sierpnia 2010, 09:35

Two­ja szcze­rość mo­men­ta­mi bar­dzo bo­li. Cieszę się. Mówisz prawdę, za­miast sztucznie przyz­na­wać mi rację. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 lipca 2010, 20:48
sunny90

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sunny90

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność